ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η 5η τροποποίηση της απόφασης για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας

H απόφαση της Περιφερειας Αττικής για την 5η Τροποίηση της απόφασης για την σύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», δημοσιεύτηκε χθες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η νέα σύνθεση υπάρχει στο έγγραφο που δημοσιεύουμε παρακάτω, αν και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της είναι ότι Πρόεδρος της Επιτροπής απουσιάζει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Γιάννης Βουτσινάς, όπως είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις.

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88

Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα

Πληρ: Δ. Τσιρώνη Τηλ.: 213-2065878

Email: dspna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς:

Τα Μέλη της Επιτροπής

Κοινοποίηση:

 1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών
 2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς &

Νήσων

 1. Δήμο Αίγινας

                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 5η Τροποποίηση Απόφασης συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ».

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 A’/1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει σήμερα.
 4. Τις διατάξεις της υπ. αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
 5. Την με αριθμ. 126895/31-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 740/τ.Β΄/31-01- 2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.»
 1. Την από 18/5/2015 προγραμματική σύμβαση και την από 4/11/2019 και 30/8/2023 τροποποίηση αυτής για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
 2. Την με αριθμ. 71190/19-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΓΖ7Λ7-ΕΗΣ) Απόφαση Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, την με αρ. 54535/15-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΟΖ7Λ7-6ΨΛ), την με αρ. 57181/3-4- 2018 (ΑΔΑ: ΩΙ6Σ7Λ7-Ψ1Υ), την με αρ. 797468/5-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΚΨ7Λ7-Ξ5Π) και την με αρ. 877919/13-7-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΝΥ7Λ7-6ΗΕ) τροποποιήσεις αυτής.
 3. Την με αριθμ. 113/06-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ47Λ7-ΒΤΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.
 4. Την με αριθμ. 26/14-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΨΩΩ68-Μ7Ψ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας με την οποία ορίστηκαν εκπρόσωποι του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του θέματος.

Και επειδή:

Σύμφωνα με τους όρους της από 18/5/2015 προγραμματικής σύμβασης για την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής συγκροτείται όργανο με την επωνυμία Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την 5η τροποποίηση της με αριθμ. 71190/19-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΓΖ7Λ7-ΕΗΣ) Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ».

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τις/τους: 

 

 1. Παπαγεωργίου Νίκος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.
 2. Λογοθέτη Αικατερίνη, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.
 3. Χαλά Σοφία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων Αττικής, ως τακτικό μέλος.
 4. Μίσκα Μαρία, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
 5. Βλαστό Νικόλαο, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.

Με αναπληρώτριες/αναπληρωτές τις/τους:

 1. Ζώμπος Κωνσταντίνος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.
 2. Καζάκου Μαρία, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
 3. Κυριακόπουλο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
 4. Ψιλοβασιλόπουλο Αναστάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
 5. Μπήτρο Σωτήριο, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τήρησης πρακτικών εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αίγινας.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 18/5/2015 προγραμματικής σύμβασης και των από 4/11/2019 και 30/8/2023 τροποποίησεων αυτής, για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ε.Δ.

 1. Φ.Ε
 2. Χ.Α.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΚΑ

Διαβάστε επίσης

Αίγινα: Στα βυζαντινά μνημεία της Παλαιάς Χώρας ξεναγήθηκαν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αίγινας.Αίγινα

Τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις διακοπές του Πάσχα και πενήντα μαθητές  της Β΄τάξης του 2ου Γυμνασίου Αίγινας περιηγήθηκαν και ξεναγήθηκαν στα βυζαντινά μνημεία  της Παλαιάς Χώρ...

Ο αγωγός της Αίγινας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Τι ζήτησε ο Δ.Κατσικάρης, τι υποσχέθηκε ο Ν. Χαρδαλιάς (VIDEO)Αίγινα

Το ακανθώδες ζήτημα της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας , μετά την οριστική του παράδοση στον Δήμος της Αίγινας, έπεσε στο «τραπέ...

Αίγινα: Κηρύχθηκε αναδασωτέα δασική έκταση 1615 τ.μ στη θέση «Μπούλμπερι» στους Λαζάρηδες  Αίγινα

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κηρύσσεται αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβ...

Αίγινα: Η εντυπωσιακή έκθεση ζωγραφικής "Χρωματοστρόβιλος" της κ. Εύης Μεζίνη.Αίγινα

Εντυπωσιακή  η έκθεση  ζωγραφικής  που φιλοξενείται στο studio "Φωτογραφία  και τέχνη"  της κ. Ειρήνης Κουνάδη και του κ. Ανέστη Κορνέζου. Πρόκειται για πίνακες μεγάλου σχήματος τη...

Επιστολή διαμαρτυρίας επώνυμων Αιγινητών για την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αίγινα

Την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάργηση του Ειρηνοδικείου της Αίγινας, του πρώτου της Ελεύθερης Ελλάδας, εκφράζουν με επιστολή τους επώνυμοι του νησιού, μεταξύ των οποίων γνω...

Αίγινα: Ο Δ. Κατσικάρης φέρνει το θέμα του Υποθαλάσσιου Αγωγού στην 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Αίγινα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει την Παρασκευή, 26-04-2024 και ώρα 15:30 για τη 2η Ειδική Συνεδρίαση ...