ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Εκτός Εκκλησίας οι βουλευτές που ψήφισαν «ναι» στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Οι βουλευτές καλούνται να δείξουν έμπρακτη μεταμέλεια...

Έκτακτη Ιερατική Σύναξη συνήλθε σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, στη Μητρόπολη Πειραιά με θέμα την αντιμετώπιση των συνεπειών της ψήφισης του νόμου για τον γάμο ατόμων του ιδίου φύλου. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος έκανε και τη σχετική εισήγηση. Έθεσε θέματα ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας μέσα από την εφαρμογή της woke ατζέντας, η οποία στοχεύει στην αποδόμηση του χριστιανικού δόγματος, ήθους και πολιτισμού.

Η διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε οδήγησε σε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο, οι βουλευτές που ψήφισαν ως «έννομο αγαθό την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και θεσμοθέτησαν την παρά φύσιν ασέλγειαν», θεωρούνται από την Εκκλησία ως «υπαιτίως συνεργοί του αρχεκάκου όφεως».

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να διακοπεί η κοινωνία με τους ψηφίσαντες ενάντια στον θείο Νόμο, δηλαδή να τεθούν εκτός Εκκλησίας, να μην τους απευθύνεται καμία πρόσκληση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ενορίας – τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή της έμπρακτης μεταμέλειάς τους, η οποία θα αποδεικνύεται από την ακύρωση του «αίσχιστου νομοθετήματος» στη Βουλή.

Η ανακοίνωση:

Στόν Πειραι? σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 ?μέρα Πέμπτη καί ?ρα 11η πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τ?ς Παναγίας Τριάδος Πειραι?ς συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραι?ς, Φαλήρου, ?γίου ?ωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. Σεραφείμ, σέ ?κτακτη ?ερατική σύναξη μέ θέμα: « ?ντιμετώπισις τ?ν συνεπει?ν ψηφίσεως το? νόμου διά τόν “γάμον” ?τόμων το? ?δίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.

? Σεβ. Μητροπολίτης Πειραι?ς κ. Σεραφείμ ?τοποθετήθη δεόντως ?πί το? ?νακύψαντος ζητήματος ?νατροπ?ς τ?ς ?νθρώπινης ?ντολογίας καί φυσιολογίας καί τ?ς ?φαρμογ?ς τ?ς «woke» ατζέντας διά τήν ?ποδόμηση το? χριστιανικο? δόγματος, ?θους καί πολιτισμο? καί γενομένης διεξοδικ?ς συζητήσεως ?κ προσώπου καί τ?ν ?κκλησιαστικ?ν Συμβουλίων καί Διαχειριστικ?ν ?πιτροπ?ν τ?ν ?νορι?ν καί καθιδρυμάτων τ?ς ?. Μητροπόλεώς μας, συναποφασίσαμε τήν ?κδοση το? παρόντος ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1. ? ναύλοχος πόλη το? Πειραι?, τό πρ?το λιμάνι τ?ς Χώρας ε?ναι μία Παναγιοσκέπαστη πόλη, ?πως ?πιμαρτυρο?ν καί ?ποδεικνύουν τά ?στορικ?ς διακριβωμένα θαύματα τ?ς ?περαγίας Δεσποίνης ?μ?ν Θεοτόκου καί ?ειπαρθένου Μαρίας, πού καταγράφονται σέ ?φημερίδες καί ?ντυπα τ?ς ?ποχ?ς, ?πως τά παρουσιάζει ? ?λλογιμώτατος Πρόεδρος τ?ς Φιλολογικ?ς Στέγης Πειραι? κ. Στέφανος Μίλεσης στό πόνημά του «Τά θαύματα τ?ς πίστεως στόν Πειραι? ?πως καταγράφηκαν καί ?ποτυπώθηκαν ?πό ?φημερίδες καί ?ντυπα» ?κδ. ?ρχονταρίκι 2019, καί ε?δικώτερα τό θα?μα τ?ς Παναγίας «Ρόδον τό ?μάραντον» μέ τήν ?ποσόβηση τ?ς θανατηφόρου πανδημίας τ?ς ε?λογι?ς, ?πως καταγράφεται στήν ?φημερίδα ΣΦΑΙΡΑ φ. 9/3/1896 καί τ?ς ?μφανίσεως τήν 24-25/3/1929 τ?ς ?περαγίας Θεοτόκου στόν κατάμεστο ?. Ναό Ε?αγγελιστρίας Πειραι?ς, ?πως καταγράφεται στίς ?φημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στό φ. 29/3/1929 καί ΣΚΡΙΠ στό φ. 29/3/1929.

Διακονο?ντες σέ μία ε?λογημένη Μητρόπολη τ?ς ?γιωτάτης ?ρθοδόξου Καθολικ?ς ?κκλησίας διά τ?ς χειροτονίας μας ?χομε ?ναλάβει τό πολυεύθυνο ?ργο τ?ς διακονίας το? Σώματος τ?ς ?κκλησίας, πού προϋποθέτει τήν ?κριβεστάτη τήρηση «τ?ς ?παξ παραδοθείσης το?ς ?γίοις» (?ουδ. 1,3) θείας ?ποκαλύψεως διά τήν ?πέρβασιν τ?ς φθορ?ς καί το? θανάτου καί τή μεταστοιχείωση το? κόσμου σέ Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης, ε?ρήνης, ?ληθείας καί ?γάπης.

Συνεπ?ς, χρεωστο?με ?νώπιον το? Δομήτορος τ?ς ?κκλησίας Κυρίου, το? καλέσαντος ?μ?ς στήν διακονία το? Λαο? του νά διασφαλίζωμε καί νά μεταδίδωμε ?ργ? καί λόγ? τήν ?καινοτόμητη πίστη τ?ν ?ποστόλων, τ?ν Θεοφόρων Πατέρων καί τ?ν ?γίων Ο?κουμενικ?ν Συνόδων.

2. ? ψήφισις το? παραπάνω νόμου ?πό τό ?θνικό μας Κοινοβούλιο ?λλοιώνει καί διαστρέφει τήν ?νθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τ?ς Δημιουργίας Το? Θεο?, ?ποπειρ?ται βλασφήμως νά ?κυρώσ? τόν θε?ο Νόμο, πού ?κτύπως μ?ς παραδίδεται διά τ?ς Παλαι?ς καί τ?ς Καιν?ς Διαθήκης, κατ’ ?πιταγήν τ?ς «woke» ?τζέντας καί ?ντιτίθεται μανιωδ?ς στό Κανονικό πλαίσιο τ?ς Μι?ς, ?γίας, Καθολικ?ς καί ?ποστολικ?ς ?κκλησίας, πού διά Πνεύματος ?γίου ?δόθη ε?ς Α?τήν.

Κατά τα?τα, ο? νομοθετήσαντες ?ς ?ννομο ?γαθό τήν ?νατροπή τ?ς ?νθρώπινης ?ντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ?σέλγειαν, πού ?ποστερε? τόν ?νθρωπο τ?ς δυνατότητος θεοκοινωνίας κατά τόν ?ψευδ? λόγον το? Δημιουργο?: «ο? μ? καταμείν? τ? πνε?μά μου ?ν το?ς ?νθρώποις τούτοις ε?ς τ?ν α??να δι? τ? ε?ναι α?το?ς σάρκας» (Γεν. 6,3), ?ποδεικνύει α?τούς ?ργ? καί λόγ? ?ς περιφρονο?ντας τόν θε?ο Νόμο καί ?ντιστρατευομένους πρός τήν σωτηρία καί τήν α?ώνιο προοπτική το? ?νθρωπίνου ?ντος, πού καλε?ται νά ?ποβ? ?κουσίως καί ?γαπητικ?ς ναός το? Παναγίου Πνεύματος καί ?μοηθής πρός τόν Δημιουργόν Του, κατά τόν Κυριακό λόγον: «?άν τις ?γαπ? με, τ?ν λόγον μου τηρήσει, κα? ? πατήρ μου ?γαπήσει α?τόν, κα? πρ?ς α?τ?ν ?λευσόμεθα κα? μον?ν παρ? α?τ? ποιήσομεν» (?ω.14, 23 ).

?πομένως ?ποδεικνύονται ?παιτίως ?ς συνεργοί το? «?ρχεκάκου ?φεως» στήν ?πομείωση το? ?ργου τ?ς σωτηρίας καί το? ε?αγγελικο? μηνύματος καί, ?ς ο? θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, ο?κειοθελ?ς ?χουν ?κπέσει τ?ς χριστιανικ?ς των ?διότητος καί ? μετ’ α?τ?ν κοινωνία ?γκυμονε? τόν κίνδυνον, διά τούς ?σθενεστέρους, ?λλοιώσεως τ?ς πίστεως καί ?κυρώσεως το? ?ργου τ?ς ?κκλησίας, πού διαχρονικ?ς καλε?ται νά καταρτίζ? ?ν Πνεύματι ?γί? πολίτας τ?ς θείας Βασιλείας.

3. Πρός προστασίαν τ?ς διακονίας μας καί σεβασμόν τ?ς ?νώπιον το? Παναγίου Θεο? ε?θύνης μας, τηρουμένων καί τ?ν διατάξεων το? ?ρθρ. 4, παραγρ.9 το? Καταστατικο? Χάρτου τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146) διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ?ναντίον το? θείου Νόμου, μέ ?, τι α?τό συνεπάγεται, μή προσκαλο?ντες α?τούς ε?ς ο?ανδήτινα ?κδήλωσιν τ?ν ?νορι?ν μας, ?χρι τ?ς ?μπράκτου μεταμελείας των διά τ?ς ?κυρώσεως διά το? ?θνικο? Κοινοβουλίου το? α?σχίστου α?το? νομοθετήματος.

Διατελο?με ?ν προσευχ? πρός τόν Κύριον ?μ?ν ?ησο?ν Χριστόν, τόν δι’ ?μ?ς σαρκωθέντα Λυτρωτήν το? ?νθρωπίνου γένους καί τήν ?περύμνητη Μητέρα Του καί καλο?με τόν πιστό λαό το? Θεο? σέ ?μπρακτη μετάνοια γιά τήν βλασφημία καί ?βρι κατά τ?ς ?μωμήτου ?μ?ν πίστεως πού συνετελέσθη μέ τήν ψήφισι το? Ν. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.

Τό παρόν ψήφισμα ?ναγνώστηκε καί ?γκρίθηκε ?πό τήν Σύναξή μας.

?κολουθο?ν ο? ?πογραφές τ?ν συμμετεχόντων κληρικ?ν.

+ ? Πειραι?ς Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Ο? Πρόεδροι ?κκλησιαστικ?ν Συμβουλίων
& Διαχειριστικ?ν ?πιτροπ?ν ?ερ?ς Μητροπόλεως Πειραι?ς,
Φαλήρου, ?γίου ?ωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας

Διαβάστε επίσης

Μεγάλο στοίχημα για τον Πειραιά το έργο για το νέο εμβληματικό Δημαρχείο στο κέντρο της πόληςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στα μεγάλα έργα της Δημοτικής Αρχής στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα, καθώς και σε μια σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμισή της, αναφέρθηκε ο  Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης,  o οποίος...

ΟΛΠ Α.Ε.: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Balkans & Black Sea Forum στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος ΠειραιώςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς φιλοξενήθηκε το φετινό 5ο Balkans Black Sea Forum (BBSF 2024), με θέμα “Trading Arteries Global Supply Chains at Stake”, την Πέμπ...

Τι ψήφισαν οι βουλευτές του Πειραιά και Νήσων για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη της χώρας που στρέφει το βλέμμα της στη στάση των βουλευτών που υπερψήφισαν, κα...

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του καθηγητή ψυχιατρικής Άρη ΛιάκουΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο Άρης Λιάκος μετά από ένα μικροάτυχημα που είχε με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Κερατέας βρέθηκε σε σύγχυση, αναζήτησε βοήθεια από περίοικους, δεν του την έδωσαν και εξαφανί...

Ο Άλιμος για περισσότερες από 10 μέρες θα αποτελεί την «πρωτεύουσα» της ευρωπαϊκής ιστιοπλοΐαςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Από τον Άλιμο στη Μασσαλία. Τέσσερις ιστιοπλόοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, στις 23 Φεβρουαρίου, θα πανηγυρίσουν στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου την κατάκτηση των τελευταίων Ευρωπα...

Η ΟΙΕΛΕ επιβεβαιώνει «σκληρή λεκτική επίθεση» του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, σε εκπαιδευτικό: «Θα σε τελειώσω» τον απείλησε λόγω κακού βαθμού στην κόρη τουΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Κάθε άλλο παρά «παρεξήγηση που διευθετήθηκε» μετά από «διαφωνία από αυτές που λογικό είναι να υπάρχουν»    όπως υποστήριξε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος  ήταν το σοβαρότα...

Τέσσερα νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στον στόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Εξαιρετικά ευέλικτα και με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα Τέσσερα νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία προστέθηκαν από σήμερα στον στόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά,  στο πλαίσιο ...

Στον Πειραιά ο Κ. Μητσοτάκης για την εκδήλωση ένταξης νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στο λιμάνι του Πειραιά θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στ...

«Τορπίλες» από τον εφοπλιστή-δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη για το σαμποτάζ στην ΑίγιναΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

  12 Φεβρουαρίου 2024/koinoniki.gr   Στην «Espresso» μετά την καταστροφή του Αγωγού στην  Αίγινα  μίλησε ο σημερινός δήμαρχος Τριφυλίας -που προ αγωγού -υπήρξε ο μοναδικός ιδιοκτήτ...