ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

ΕΛΠΕ: Αποφάσεις Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από
απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν
την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω
αντιπροσώπου.
Συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 126 μέτοχοι, που
αντιπροσωπεύουν 263.817.927 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου,
επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών τα Εταιρείας, ήτοι ποσοστό
86,32% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης :

1o ΘΕΜΑ


A. Εγκρίθηκε:
i) η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού
και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας
εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν.
4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
ii) τo από 30.9.2021 Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας περιλαμβανομένης και
της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου,
όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Β. Εγκρίθηκε το Καταστατικό της επωφελούμενης νέας εταιρείας συμπεριλαμβανομένου
του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή αυτής, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Γ. Εξουσιοδοτήθηκαν:
i) οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος,
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων
Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης
Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου
ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να
υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του
Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιαφθεί τον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική,
παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής. Επίσης να
υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς
και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση
2
της διάσπασης, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους
ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω
εντολές
ii) oι κ.κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού
& Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Γεώργιος Δημόγιωργας, Γενικό Διευθυντή
Διυλιστηρίων, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου,
Κωνσταντίνος Πανάς, Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων
Πετρελαιοειδών, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών
Ομίλου, Βασίλης Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές, Παναγιώτης
Δαβέρος, Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου,
Στέφανος Παπαδημητρίου, Διευθυντής Λογιστικής ΕΛΠΕ, προκειμένου:
(α) ενεργώντας ανα δυο από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την
ολοκλήρωση της Διάσπασης να συντάσσουν, να υπογράφουν και να
παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και να
προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα
ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη
όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της
διάσπασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(β) ενεργώντας ατομικώς να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και να
προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την
ολοκλήρωση της διάσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπαλλήλους της
Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός
έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των
εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 263.327.900 κατά: 420.929 αποχή: 69.098

2o ΘΕΜΑ


Α. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των
άρθρων 1 (Επωνυμία), 4 (Σκοπός) και 19 παράγραφος 4 (Διοικητικό Συμβούλιο) αυτού
με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου
διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Εταιρείας.
Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος
Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων
Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης,
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο μεν
πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό
έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση
3
της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους
δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις
παραπάνω εντολές.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός
έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των
εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 263.373.869 κατά: 420.929 αποχή: 23.129

3o ΘΕΜΑ


Εγκρίθηκε η σύμβαση εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι
της λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30.Ιουνίου 2024
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός
έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των
εκπροσωπούμενων ψήφων.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 263.373.869 κατά: 420.929 αποχή: 23.129

ΜΑΡΟΥΣΙ 10.12.2021

Διαβάστε επίσης

image descriptionΕλλάδα

Η εμφάνιση της  μετάλλαξης Όμικρον  του  κορονοϊού  άλλαξε τα δεδομένα και από την προσεχή Δευτέρα (13.12.2021) μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα.    Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμώ...

image descriptionΕλλάδα

Όλα τα  μέτρα  για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους ενόψει Χριστουγέννων, που μπαίνουν με πιστοποιητικό ενβολιασμού και που με rapid test     Η απόφαση της κυβέρνησης να κρατήσει ...

image descriptionΕλλάδα

Διαδικτυακή συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή, κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, είχαν την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελλ...

image descriptionΕλλάδα

Συνελήφθησαν Τετάρτη και Πέμπτη (8-9/12), από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Άργους-Μυκηνών, εννέα άτομα, στην πλειοψηφία τ...

image descriptionΕλλάδα

Μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τα ξημερώματα του Σαββάτου στάλθηκε μέσω του 112 σε κατοίκους των νησιών του Ιονίου αλλά και της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλ...

image descriptionΕλλάδα

Να δοθούν εξηγήσεις για τους διασωληνωμένους εκτός εντατικής, για τις «σκιές» στη διαχείριση της λίστας αναμονής και τα κριτήρια προτεραιοποίησης των εισαγωγών σε ΜΕΘ ζητεί, με επί...