ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

Ναυτιλία και ανθρώπινο δυναμικό - Έκθεση του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου

 

Στοιχεία από έκθεση του BIMCO και του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου

 

Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία έκθεσης του BIMCO και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου η οποία παρέχει μια καθαρή εικόνα του τοπίου του ναυτεργατικού δυναμικού σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία αύξηση της προσφοράς πιστοποιημένων από τη βιομηχανία αξιωματικών πλοίων τα τελευταία 15 χρόνια είναι ενθαρρυντική, αλλά δεν ανταποκρίνεται σταθερά στην αύξηση της ζήτησης. Αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα πλοία στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο ξεμένουν από αξιωματικούς, δείχνει ένα "μοτίβο έλλειψης" που μπορεί να απαιτήσει υψηλότερο επίπεδο εναλλαγής αξιωματικών για να καλυφθούν οι ανάγκες στα πλοία.

 

Να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν ανάλογες μελέτες είχαν καταγράψει τον αριθμό των αξιωματικών που θα χρειαστεί η παγκόσμια ναυτιλία αλλά και το εύρος των δεξιοτήτων που αυτοί πρέπει να έχουν καθώς οι εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα πλοία και ιδιαίτερα των ψηφιακών απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Η παγκόσμια προσφορά ναυτικών το 2021 εκτιμάται σε 1,9 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι 858.000 είναι αξιωματικοί. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 11% στον αριθμό των πιστοποιημένων υπαλλήλων προτύπων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης ρολογιών (STCW) από την τελευταία έκθεση το 2015 και αύξηση 18,5% στις αξιολογήσεις.

 

Με ορίζοντα πενταετίας και χρησιμοποιώντας μια βασική πρόβλεψη για την αύξηση του παγκόσμιου στόλου κατά 1,25%, η έκθεση προβλέπει τη ζήτηση για αξιωματικούς το 2026 σε 947.000 -που απαιτούν μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση 2%, και ζήτηση για αξιολογήσεις 1,1 εκατομμυρίων - μέση ετήσια αύξηση 0,6%.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων ήταν ότι λίγο λιγότεροι από τους μισούς (44%) του παγκόσμιου ναυτικού εργατικού δυναμικού προερχόταν από πέντε χώρες — τις Φιλιππίνες, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ινδονησία, την Κίνα και την Ινδία. Η Ουκρανία προστέθηκε στον κατάλογο όταν καθορίστηκε η πιστοποίηση STCW.

 

Όσον αφορά στην ανθρωπογεωγραφία το μεγαλύτερο ποσοστό αξιωματικών ηλικίας μεταξύ 21 και 30 ετών είναι Ινδοί και το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 31 και 40 ετών είναι Κινέζοι. Οι περισσότεροι Φιλιππινέζοι αξιωματικοί είναι άνω των 41 ετών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των Ρώσων αξιωματικών είναι άνω των 50 ετών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «κρίση της εναλλαγής («σκάτζας») πληρωμάτων εμφάνισε την συγκεκριμένης ανθρωπογεωγραφία καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ανθρώπινο δυναμικό εμφανίστηκαν από τις προαναφερθείσες ζώνες.

Αντίστοιχα το δημογραφικό προφίλ για πιστοποιημένες αξιολογήσεις STCW δείχνει ότι ενώ το 75% των ινδικών αξιολογήσεων είναι ηλικίας μεταξύ 21 και 40 ετών, σημαντικά ποσοστά των αξιολογήσεων της Ουκρανίας, της Κίνας και των Φιλιππίνων εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα 51-60 ετών.
Τα δεδομένα για τους αξιωματικούς σε επίπεδο διοίκησης (πλοίαρχος, επικεφαλής αξιωματικός, αρχιμηχανικός, 2ος μηχανικός), αξιωματικοί επιχειρησιακού επιπέδου και αξιολογήσεις επιπέδου υποστήριξης δείχνουν ότι οι ηλικίες έχουν αυξηθεί όλες από το 2015. Οι αξιωματικοί σε επίπεδο διοίκησης συγκεντρώνονται μεταξύ 41-50 ετών, ενώ οι αξιωματικοί επιχειρησιακού επιπέδου τείνουν να είναι στα 20 και στα 30 τους.

 

Όσον αφορά στις γυναίκες έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των πιστοποιημένων από την STCW γυναικών ναυτικών, από 16.500 το 2015 σε 24.000 το 2021, με την πλειοψηφία να εργάζονται κυρίως σε κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.

 

Να σημειωθεί ότι πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και διαχειριστές πλοίων και πληρωμάτων εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο ελλείψεων σε ναυτεργατικό δυναμικό.

 

 

Ευρωπαϊκή ναυτιλία και Ε.Ε.Ε.

 

Υπενθυμίζεται ότι σε επι?πεδο ΕΕ, η Ε?νωση Ευρωπαι?κω?ν Εφοπλιστικω?ν Ενω?σεων (European Community Shipowners’ Associations - ECSA), αναγνωρι?ζοντας τη σημασι?α του ανθρω?πινου παρα?γοντα για τη βιωσιμο?τητα του τομε?α, ε?θεσε σε εφαρμογη?, απο? τον Οκτω?βριο του 2019, τη δρα?ση της με τι?τλο “EU Maritime Growth Plan for Sustainable Maritime Jobs, Growth and Competitiveness”. Η εν λο?γω πρωτοβουλι?α, η οποι?α τυγχα?νει της αμε?ριστης υποστη?ριξης της Ε.Ε.Ε., περιγρα?φει τις προτα?σεις των Ευρωπαι?ων πλοιοκτητω?ν για τη βελτι?ωση της απασχολησιμο?τητας των Ευρωπαι?ων ναυτικω?ν, χωρι?ς να διακυβευ?εται η παγκο?σμια ανταγωνιστικο?τητα του στο?λου της ΕΕ.

 

Σε εθνικο? επι?πεδο, η Ε.Ε.Ε. επιδιω?κει την προω?θηση μιας ολοκληρωμε?νης μεταρρυ?θμισης του ελληνικου? συστη?ματος ναυτικη?ς εκπαι?δευσης και την ανα?δειξη? της ως κορυφαι?ας προτεραιο?τητας για την ελληνικη? πολιτει?α. Βασιζο?μενη στη ναυτικη? παρα?δοση και τεχνογνωσι?α της χω?ρας και λαμβα?νοντας υπο?ψη τις ανα?γκες, το?σο του ελληνο?κτητου, ο?σο και του παγκο?σμιου στο?λου, η Ε.Ε.Ε. πιστευ?ει πως η Ελλα?δα θα πρε?πει να δημιουργη?σει την υποδομη?, ω?στε να υπα?ρξει αυ?ξηση του αριθμου? του υψηλου? επιπε?δου αξιωματικω?ν που αποφοιτου?ν απο? τις Ακαδημι?ες Εμπορικου? Ναυτικου?. Με αυτο?ν τον τρο?πο, η Ελλα?δα θα διασφαλι?σει ο?τι η παρα?δοση της ναυτικη?ς αριστει?ας, στην οποι?α ε?χει διακριθει? επι? αιω?νες, θα διατηρηθει? και θα διευρυνθει?. Να σημειωθεί τέλος ότι διακαής πόθος του προέδρου της Ε.Ε.Ε. κ. Θεόδωρου Βενιάμη είναι η αναβίωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων. «Η ναυτοσύνη θα πρέπει να αναβιώσει στον τόπο μας και να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο για τους νέους που αντιμετωπίζουν την ανεργία και αναζητούν ευκαιρίες εργασίας και επαγγελματικής αποκατάστασης» έχει μεταξύ άλλων επισημάνει ο κ. Βενιάμης.

 

theseanation.gr

 

Διαβάστε επίσης

image descriptionΝαυτιλία

Η «Απήδαλος ναυς», δηλαδή το πλοίο χωρίς πηδάλιο, είναι το αρχαίο έμβλημα της πόλης της Κέρκυρας που συμβολίζει της ναυτοσύνη των Φαιάκων. Βρίσκεται τοποθετημένη μπροστά στο νέο λι...

image descriptionΝαυτιλία

      Ερώτηση με θέμα την διάκριση εις βάρος των γυναικών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και αφορά το ζήτημα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, κατέ...

image descriptionΝαυτιλία

  Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίστηκαν στον βυθό της Μεσογείου και τα οποία σχετίζονται με την ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο για αιώνες πριν την ίδρυση της Αλεξάνδρειας. Δύ...

image descriptionΝαυτιλία

Μηνάς Τσαμόπουλος   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  - Ο Έλληνας πλοιοκτήτης αποκαλύπτει τους λόγους που τον οδήγησαν στην επένδυση - «Εμείς δεν βασιζόμαστε στο πρόγραμμα των φρεγατών» - «Π...