ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

Αίγινα: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Αργοσαρωνικού ορίστηκε η κ. Ντίνα Αδαμοπούλου.

Την μέχρι τώρα προϊσταμένη του τμήματος  των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην Υδρα κ. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου όρισε με απόφαση της η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως  ως αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος  των Γενικών Αρχείων του Κράτους για τον Αργοσαρωνικό.

Υπό την εποπτεία  της δηλαδή ανήκουν τα τμήματα των Αρχείων της  Σαλαμίνας, της Αίγινας, του Πόρου, της Ύδρας και των Σπετσών.

Η απόφαση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση Προϊσταμένου στο Τμήμα Γ.Α.Κ. Αργοσαρωνικού

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του ν.3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β. του ν.4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

γ. του π.δ.18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,

δ. του άρθρου 4, παρ.1 του π.δ.81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ε. του π.δ.83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. του π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

  1. Την υπ’ αριθμ.87351/Γ4/31-05-2019 (ΑΔΑ: 64ΔΠ4653ΠΣ-ΩΦΨ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Αρχείων του Κράτους» .
  2. Την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων».
  3. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2573/38759/12-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος».
  4. Το γεγονός ότι έχει κενωθεί η θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Γ.Α.Κ. Αργοσαρωνικού, λόγω της αποχώρησης της αποσπασμένης εκπαιδευτικού Ευθαλίας Στάμου του Ευαγγέλου, που είχε οριστεί προϊσταμένη με την υπ’ αριθμ.πρωτ.87351/Γ4/31-05-2019 (ΑΔΑ: 64ΔΠ4653ΠΣ-ΩΦΨ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν υπηρετεί στην οργανική μονάδα άλλος υπάλληλος.
  5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
  6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της αναφερομένης υπαλλήλου στην απόφαση.
  7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ.Α.Κ. Αργοσαρωνικού (παράλληλη άσκηση), την Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου του Λουκά, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων, με Βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ.Α.Κ. Ύδρας.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστε επίσης

image descriptionΑίγινα

.Την κινητοποίηση ενός εντυπωσιακού αριθμού κατοίκων της Αίγινας, έφερε η πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών με το αίτημα της επικαιροποίησης και εφαρμογής παλαιότερης μελέτης για ...

image descriptionΑίγινα

Η …ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία του δυσαρεστημένου και αποστασιοποιημένου από την σημερινή διοίκηση Ζορμπά, πρώην αντιδημάρχου και νυν απλού συμβούλου της πλειοψηφίας, κ. Νίκου Πτ...

image descriptionΑίγινα

Στην Αίγινα θα λειτουργήσει η έδρα του παραρτήματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αργοσαρωνικού, όπως ακριβώς είχε ανακοινώσει η Διευθύντρια των ΓΑΚ κ. Αμαλία Παππά κατά την εκδή...

image descriptionΑίγινα

Ο  Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιο Θεριανό, υποδέχθηκαν στο λιμάνι της Αίγινας  τα δύο πρώτα πλοία που έκαναν ποδα...

image descriptionΑίγινα

Στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα  του προς  το λαό  της Μητροπολιτικής του περιφέρειας, τον κλήρο και τους μοναχούς  και μοναχές  της Μητροπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη...