ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

Ο ΟΛΠ για την επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας στον Πειραιά

Ο Πειραιάς αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα κρουαζιέρας στην Αν. Μεσόγειο και έναν από τους μεγαλύτερους διεθνώς στην εξυπηρέτηση της κίνησης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

Η προνομιούχος γεωγραφική θέση που κατέχει η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αλλά και το πλήθος αρχαιολογικών χώρων της χώρας, θα μπορούσαν να καταστήσουν το Λιμένα Πειραιώς τον κύριο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου (κέντρο αναχωρήσεων και τερματισμού των κρουαζιερόπλοιων), γεγονός που θα σήμαινε τεράστια οφέλη άμεσα και έμμεσα για τον λιμένα, την ευρύτερη περιοχή και την εθνική οικονομία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση πολύ μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, που ναυπηγούνται σήμερα διεθνώς με ταχυτάτους ρυθμούς.

Ο ΟΛΠ επενδύοντας στις τεράστιες δυνατότητες που έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας καθώς επίσης και στη δυναμική ανάπτυξη που παρατηρείται στον τομέα της κρουαζιέρας έχει δρομολογήσει την κατασκευή – επέκταση του νοτίου μετώπου του επιβατικού λιμένα για την δημιουργία 2 νέων θέσεων φιλοξενίας μεγάλων κρουαζιερόπλοιων νέας γενεάς. Οι θέσεις αυτές θα μπορούν να δέχονται τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που κυκλοφορούν και ναυπηγούνται σήμερα σε όλον τον κόσμο με μήκος που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 400μ.

Τα υπόψη έργα θα προσφέρουν όλες τις σύγχρονες υποδομές για τον ασφαλή και άνετο ελλιμενισμό αυτών των πλωτών πολιτειών (δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης λυμάτων πλοίων, ρευματοδότησης, δίκτυο οπτικών ινών κλπ).


Φυσικό αντικείμενο και ανάγκη κατασκευής

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών λιμενικών έργων (κυματοθραύστες) συνολικού μήκους 1.000μ. και εσωτερικών λιμενικών έργων (κρηπιδότοιχοι) συνολικού μήκους 1.100μ. και νέους χερσαίους χώρους επιφανείας 135.000τ.μ. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης είναι 135 εκατομ. ευρώ.
Η ανάγκη κατασκευής του έργου προκύπτει:
α) λόγω της διαφαινόμενης ενίσχυσης της κρουαζιέρας στα επόμενα χρόνια
β) λόγω σταδιακής μετατροπής του λιμένα Πειραιά ως αφετηρίου λιμένα κρουαζιέρας και
γ) λόγω της συνεχούς μεγέθυνσης των κρουαζιεροπλοίων, τα οποία στη δεκαετία 2015-2025 θα ξεπερνούν τα 340μ.


Σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης,

1. Το έργο έχει ενταχθεί στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις σύμφωνα με τον Ν.4404/2016, και η νέα διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο αυτό εντός της 1ης Επενδυτικής Περιόδου.

2. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, έχει δε εκδοθεί άδεια κατασκευής του έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4150/2013) με την Υπ’ αριθμ. 8221.Τ11/41/13-05.11.2013 απόφαση του τότε Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

3. Λόγω της σπουδαιότητας του έργου, η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προσπάθειες ένταξής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες διοικήσεις (2010).

4. Λόγω του μεγέθους του έργου, είχε κριθεί σκόπιμο να μελετηθεί η συμπεριφορά του επί φυσικού μοντέλου υπό κλίμακα σε Υδροδυναμικό Εργαστήριο, ώστε να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας του. Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος η ανωτέρω μελέτη ανατέθηκε στο Εργαστήριο Λιμενικών του Ε.Μ.Π σε συνεργασία με τη σχολή ναυπηγών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ώστε πλην του φυσικού μοντέλου του Λιμένα, να υπάρξει και φυσική προσομοίωση των πλοίων που θα εξυπηρετηθούν σε αυτόν. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα έργα εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν και είναι λειτουργικά, επίσης δεν επιδρούν στο κυματικό κλίμα της ευρύτερης περιοχής και δεν δημιουργούν προβλήματα στην θαλάσσια κυκλοφορία. Δημιουργούνται δηλαδή όλες οι συνθήκες για τον ασφαλή και άνετο ελλιμενισμό των κρουαζιεροπλοίων, αλλά και της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας προς τον Εμπορικό και Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.

5. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, έχουν εκπονηθεί όλες οι μελέτες, ενδεικτικά αναφέρονται οι λιμενικές, στατικές, γεωτεχνικές, Η/Μ, αρχιτεκτονικές, υδραυλικές καθώς και οι συνοδές μελέτες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές.

6. Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου, ομόφωνα από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) με την 02/18-04-2011 απόφαση της.

7. Με το 196670/07-03-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περ. Αττικής, προκειμένου να βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

8. Τον Σεπτέμβρη του 2013 εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου (οικ. 170400/11-9-2013 Ε.Υ.ΠΕ/Υ.ΠΕ.Κ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και τρόπους αναίρεσης αυτών.

9. Ο Οργανισμός ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη προχώρησε σε επανασχεδιασμό του λιμένα με σκοπό τη βελτιστοποίηση - αναβάθμιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου και να:

- να εγκατασταθούν υποδομές για την ηλεκτροδότηση των πλοίων (cold ironing) ώστε τα πλοία που ελλιμενίζονται να ρευματοδοτούνται και να μην χρησιμοποιούν τις μηχανές τους εντός του λιμένα, με απώτερο στόχο την μείωση των ρύπων.

να μειωθεί ο όγκος υλικών επίχωσης σε 2,8 εκ. κυβικά μέτρα αντί για 7,5 εκ. κυβικά μέτρα, τα οποία θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, το οποίο επετεύχθη με το νέα συνδυασμένη λύση των caissons και πασσάλων για την κατασκευή του κρηπιδότοιχου.

10. Επιπλέον των παραπάνω, έχει εκπονηθεί μελέτη για την «Ανάδειξη του Κονώνειου Τείχους και Ταφικού Μνημείου Θεμιστοκλή», η οποία έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένο μελετητή σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για την εκ νέου έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Διαβάστε επίσης

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Για την προστασία της δημόσιας περιουσίας από φθορές, βανδαλισμούς και παραβατικές συμπεριφορές   Ο Δήμος Πειραιά με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος  χώρο...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

  Ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε, για ακόμα μια χρονιά, στην πλαζ Βοτσαλάκια το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή δυσκολία στην κίνηση «Seatrac», για την απρόσκοπτη κ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Κατέφθασε στον Λιμένα του Πειραιά η νέα Γερανογέφυρα Φορτοεκφόρτωσης Πλοίων Super Post Panamax , η οποία δύναται να εξυπηρετεί mega container πλοία 20.000 TEU και προορίζεται να εγ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

  Πώς σχολίασε ο υπουργός Ναυτιλίας το lockdown στη Μύκονο - «Δεν υπάρχει διάθεση για πρόστιμα και συλλήψεις, θέλουμε την συνεργασία των επιβατών» - Δ Περίπου 2.500 πολίτες οι οποί...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο κ. Μώραλης γνωστοποίησε μέσω Facebook ότι είναι θετικός σε κορωνοϊό και ότι χάρη στον εμβολιασμό του τον περνά σαν «μικρό κρύωμα». Οπως τόνισε, σκοπός της ανάρτησής του είναι να ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Κάλεσμα του Μητροπολίτη Πειραιώς υπέρ εμβολιασμού Να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού κάλεσε, όσους πολίτες δεν το έχουν πράξει ακόμη, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ενώ στηλίτευ...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega για το Ίδρυμα φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή και τον εμβολιασμό όλων που έχει γίνει, λέγον...

image descriptionΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο κεντρικό ξενώνα 900 τετραγωνικών μέτρων προχώρησε η ΚΟΔΕΠ με τη στήριξη του ΟΛΠ. Ο προγραμματισμός της διοίκησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Ε...