ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«Πράσινο φως» από την Επιτροπη Ανταγωνισμού για το καλάθι του νοικοκυριού

«Πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για το καλάθι του νοικοκυριού, η οποία αποφάσισε ότι η έναρξη εφαρμογής του από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού που εξέτασε κατά προτεραιότητα τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης, απευθυνει συστάσεις στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις εταιρείες τροφίμων που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία να μην αυξήσουν τις προμήθειες για τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι, να μην αυξήσουν τιμές σε άλλα είδη για να «ρεφάρουν» και να μην συνεννοούνται για τα είδη και τις τιμές. Στις διευκρινίσεις της Επιτροπής καθορίζεται επίσης ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα πρέπει να προωθούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Αναλυτικά η γνωμοδότηση της Επιτροπής που έχει ημερομηνία 25 Οκτωβρίου αναφέρει τα εξής:

  1. «Η ρύθμιση καταρχήν δεν δημιουργεί ζητήματα εξ απόψεως δικαίου ανταγωνισμού,
    εφόσον η επιλογή των κατηγοριών προϊόντων που θα συμπεριλαμβάνονται στο
    καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας της Πολιτείας με τις Η παρούσα γνωμοδότηση εκδίδεται σε μια (1) επιπλέον έκδοση με τα διακριτικά: (1) Προς

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη παραπάνω έκδοση έχουν αφαιρεθεί απόρρητα στοιχεία (όπου η ένδειξη […]), σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ή οποιασδήποτε επικοινωνίας ή επαφής μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η πρωτοβουλία δεν επιτρέπει ή ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να συμφωνούν από κοινού τα εν λόγω προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων ή άλλες παραμέτρους του ανταγωνισμού. Ενόψει τούτων, είναι θετική η πρόβλεψη ότι οι ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων θα καθορίζονται από το Υπουργείο χωρίς την εμπλοκή των παικτών της αγοράς, ενώ κάθε επιχείρηση θα επιλέγει αυτόνομα τα προϊόντα και τις τιμές τους.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες δύνανται να
προκληθούν από το μέτρο, αυτό κρίνεται αναλογικό, εν όψει της παρούσης δύσκολης
συγκυρίας για τους καταναλωτές και δεδομένης της προσωρινότητάς του έως
31.3.2023.

2. Το γεγονός ότι οι εταιρείες σούπερ μάρκετ θα επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν
να εντάξουν στο καλάθι του νοικοκυριού ενδέχεται να τους δώσει τη δυνατότητα
μόχλευσης στις διαπραγματεύσεις τους με τους προμηθευτές των προϊόντων αυτών,
κυρίως με όσους έχουν μικρή διαπραγματευτική δύναμη. Για παράδειγμα, δύνανται οι
εταιρίες σούπερ μάρκετ να απαιτήσουν υψηλότερες προμήθειες- τέλη πρόσβασης
(slotting allowances, upfront access payments, pay to stay fees ή άλλες
πληρωμές/εκπτώσεις) από τους προμηθευτές προκειμένου να συμπεριλάβουν τα
προϊόντα τους στο καλάθι του νοικοκυριού, ιδίως αν οι τελευταίοι δεν έχουν
πρόσβαση στη λιανική αγορά. Μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών: αφενός μεν θα ευνοούνται
όσοι είναι σε θέση να «χρηματοδοτήσουν» την ένταξή τους στην πρωτοβουλία,
αφετέρου ο εξαναγκασμός μικρών προμηθευτών να προβούν σε τέτοιες παροχές
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητά τους. Ενδεχομένως η συστηματική
λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης περιθωρίου κέρδους για τα προϊόντα
αυτά και μάλιστα κατά προτεραιότητα να περιορίσει αυτό το κίνδυνο. . Η ΕΑ θα
παρακολουθεί συστηματικά τις εν λόγω αγορές σύμφωνα και με τους κανόνες των
Κανονισμού 2022/720 για τους κάθετους περιορισμούς3 και των συναφών
Κατευθυντήριων γραμμών.

3. Ακολούθως, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να μην
οδηγήσει σε πρακτικές συστηματικής αυτοπροτίμησης (self-preferencing) από τα
σουπερμάρκετ σε προϊόντα δικής τους ιδιωτικής ετικέτας, εις βάρος προϊόντων
σήματος, τα οποία ενδεχομένως να προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές για τους
καταναλωτές αλλά επί των οποίων το περιθώριο κέρδους των σουπερμάρκετ να είναι
ενδεχομένως υψηλότερο. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα λειτουργήσει εις βάρος τόσο
των προμηθευτών, όσο και των καταναλωτών, οι οποίοι ενδεχομένως με αυτόν τον
τρόπο δεν θα κατευθύνονται στα φθηνότερα προϊόντα (από πλευράς κόστους
παραγωγής) και δεν θα επωφελούνται από ευρύτερη ποικιλία προϊόντων.
Ενδεχομένως, να εξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του μέτρου και τα
πραγματικά αποτελέσματά του στην αγορά, ύστερα από περίοδο 1 μηνός, η
δυνατότητα να αξιολογηθούν τυχόν πρακτικές self-preferencing και να εξεταστεί η
ανάγκη λήψης μέτρων.

4. Μια άλλη πιθανή επίπτωση της πρωτοβουλίας είναι οι αυξήσεις τιμών σε προϊόντα ή
κατηγορίες προϊόντων εκτός του καλαθιού (από τον ίδιο ή διαφορετικούς
προμηθευτές) προκειμένου να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες από τη διάθεση των
προϊόντων εντός του καλαθιού σε προσιτές τιμές (ή ενδεχομένως μείωσης τιμών).
Ενόψει τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο και στα κριτήρια
επιλογής των κατηγοριών προϊόντων που θα ενταχθούν στο καλάθι, ώστε να
αποφευχθούν περιπτώσεις όπου η ένταξη μιας κατηγορίας αυξάνει την τιμή σε άλλες
κατηγορίες που απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό (ευάλωτους
καταναλωτές). Για την επιλογή αυτή, ενδείκνυται η χρήση στοιχείων από ανεξάρτητη
υπηρεσία (όπως πχ. η ΕΛΣΤΑΤ). Η 7ήμερη ή 15νθήμερη ανανέωση του καλαθιού
εκτιμάται επίσης ως θετική ρύθμιση, καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι
πιθανότητες τιμολογιακών αυξήσεων προϊόντων εκτός καλαθιού σε μόνιμο και
υπέρμετρο βαθμό. Ωστόσο, από τη διάταξη προκύπτει ότι η ανανέωση αυτή δεν είναι
υποχρεωτική.

5. Στο καλάθι του νοικοκυριού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει κάθε
είδους επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά, τόσο σε εθνικό όσο και
σε τοπικό επίπεδο,, ή/και με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση μέσω e-shop), ακόμα
και εάν δεν εμπορεύεται το σύνολο των κατηγοριών των προϊόντων που
απαριθμούνται στη λίστα (π.χ. κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία κ.λπ). Οι
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να
εντάσσουν στο καλάθι του νοικοκυριού εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες
δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση. Σε διαφορετική περίπτωση είναι δυνατό να
εξαιρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση
σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (ακόμα και σε τοπικό επίπεδο) ή/και να
δημιουργηθούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού σε τοπικές αγορές όπου
δραστηριοποιούνται περιφερειακές επιχειρήσεις ή προμηθευτές.

6. Είναι σημαντικό να δημοσιεύονται στο e-katanalotis και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου ή άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων οι σχετικές πληροφορίες, και να
διευκρινιστεί εκ των προτέρων, το είδος και ο βαθμός λεπτομέρειάς τους. Για
παράδειγμα, η δημοσίευση μόνο μέσων τιμών λιανικής πώλησης πανελλαδικά ανά
προϊόν δεν θα ασκήσει την επιδιωκόμενη πίεση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στην πρωτοβουλία. Αντιθέτως, το εργαλείο ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αρκετά
ευέλικτο ώστε να δίνει στον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή ή σε κάθε περίπτωση ανά
τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για την πραγματική τιμή ενός προϊόντος ανά
κατάστημα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή πρακτικών δεσμοποίησης
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα συγκεκριμένα προϊόντα).

7. Τέλος, σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του καλαθιού του νοικοκυριού δεν θα πρέπει
να συνιστά με κανένα τρόπο εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των επιχειρήσεων για τα
προϊόντα και τις τιμές που προσφέρουν στο καλάθι. Σημειώνεται δε ότι, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού θα παρακολουθεί συστηματικά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων
στην εφαρμογή του καλαθιού της νοικοκυράς και θα επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση
ανίχνευσης πρακτικών που δύναται να αντίκεινται στον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως
ενδεικτικά συμπράξεων μεταξύ ανταγωνιστών ή κάθετων συμπράξεων μεταξύ
προμηθευτών και λιανοπωλητών για την επιβολή τιμών μεταπώλησης.

Πηγη: ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης

Πώς διαμορφώνονται οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και το φυσικό αέριο για τον ΝοέμβριοΟικονομία

Τις νέες επιδοτήσεις στα τιμολόγια για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας,  Κώστας Σκρέκας . Η κλιμακωτή επιδότηση για τον Νοέμβρ...

Ανακοίνωση Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου Κίνησης της ΔΕΠΑ ΕμπορίαςΟικονομία

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενημερώνει όλους τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη μετακίνησή τους ότι από την 1 η Νοεμβρίου προχωρά σε περαιτέρω μείωση της τιμής πώλησης του ...

Reuters: Ακριβά ενοίκια και ενεργειακή κρίση εξανεμίζουν τα εισοδήματά των νέων στην ΕλλάδαΟικονομία

  Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, την ώρα που η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται φέτος με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ρυθμού ανάπτυξης της ευρωζώνης χάρη στα ισχυρά έσοδα από τον...

Η πιο κρίσιμη εβδομάδα για το «καλάθι» του νοικοκυριού – Τα επόμενα βήματα μέχρι την εφαρμογή τουΟικονομία

Μαρίνα Φούντα/insider.gr Ανάποδα έχει γυρίσει πλέον η κλεψύδρα για το  «καλάθι» του νοικοκυριού , καθώς απομένει περίπου μια εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου που σ...

8,2% πέρυσι και 1,7% το β' τρίμηνο εφέτος αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριώνΟικονομία

Αύξηση 8,2% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, από 118,4 δισ. ευρώ το 2020 σε 128,1 δισ. ευρώ. Ωσ...

K. Χατζηδάκης: Τον Ιανουάριο, μαζί με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν οι αυξήσειςΟικονομία

Τον Ιανουάριο, μαζί με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, μετά από 12 χρόνια, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τον ε...

Επιδοτήσεις μέχρι 90% με μπόνους αποκέντρωσης προβλέπει το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»Οικονομία

Επιδοτήσεις μέχρι 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» που πε...

ΔΥΠΑ: «Κλείνουν» την Δευτέρα 31/10 οι αιτήσεις για 250 θέσεις εργασίας σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετώνΟικονομία

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για τις 250 τελευταίες διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής...