Υπ. Παιδείας: "Σβήνει" από τον χάρτη 430 τμήματα από τα ΑΕΙ – Οι πρυτάνεις γυρίζουν την πλάτη στο αίτημα Κεραμέως

Το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει άμεσα να καταργήσει ή να συγχωνεύσει τμήματα πανεπιστημίων, κάτι που μάλιστα η Νίκη Κεραμέως θεωρεί ότι είναι «ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας». «Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, καλούνται τα ίδια τα πανεπιστήμια να καταθέσουν τις προτάσεις τους με στόχο την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας μας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός τμημάτων από τα συνολικά 430 θα «σβηστούν» φέτος κιόλας από τον χάρτη των ΑΕΙ.
Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών η υπουργός Παιδείας έστειλε επιστολή σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας ζητώντας τους να καταθέσουν τη σχετική πρότασή τους προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη έως 31 Μαρτίου 2022, προτείνοντας μεταβολές στην ακαδημαϊκή διάρθρωση, όπως:

καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων
συγχωνεύσεις με άλλο Τμήμα ή Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος
ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και της οικονομίας.
Ωστόσο, ούτε τότε ούτε τώρα, είχε υπολογιστεί μια κρίσιμη προϋπόθεση: η συναίνεση των ΑΕΙ. Τα οποία δεν «επέβαλαν» τελικά τα αδύναμα τμήματα, αλλά αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις τα αντιμετώπισαν ως μια μέθοδο αύξησης της χωροταξικής επιρροής τους.


Μια και μοναδική απάντηση πήρε το υπουργείο Παιδείας στα αιτήματα που στέλνει επί μήνες προς τα πανεπιστήμια για να προτείνουν καταργήσεις, συγχωνεύσεις ή μετονομασίες τμημάτων τους ενόψει της εξεταστικής περιόδου του καλοκαιριού. Και αυτή ήταν από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που πράγματι μελέτησε τα δεδομένα και πρότεινε συγχώνευση ενός τμήματός του και μετονομασία ενός άλλου.  Ουδείς άλλος απάντησε.

Το υπουργείο Παιδείας επιμένει ότι η κίνηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη εξ αιτίας των αλλαγών που επήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν λίγα χρόνια, με κυριότερη την άκριτη πανεπιστημιοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών χωρίς προηγούμενη γνώμη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά τους.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις στα ΑΕΙ καθώς υπάρχουν:

Aλληλοεπικαλύψεις αρκετών γνωστικών αντικειμένων από διαφορετικά Πανεπιστήμια.
Yπαρξη συγγενών Τμημάτων εντός του ίδιου Ιδρύματος.
Kατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων σε επιμέρους Τμήματα
Aναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.
Zητήματα υποδομών και εξοπλισμού.
Aναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός έχει ήδη προχωρήσει:

στην αναστολή της λειτουργίας 37 νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν προεκλογικά από την προηγούμενη Κυβέρνηση χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς την γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και ενίοτε με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής,
στην κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε την ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στη χώρα,
στη συγχώνευση 4 τμημάτων κατόπιν εισήγησης του Πανεπιστημίου Πατρών,
στη συνένωση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, από 4 σε 2, στο ευρύτερο πλαίσιο εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, με βάση και τη ζήτηση των υποψηφίων και την πολύ χαμηλή απορρόφηση των αποφοίτων τους στην αγορά.
Τι ζητά η υπουργός Παιδείας από τους πρυτάνεις

«Αξιότιμες και αξιότιμοι Πρυτάνεις, οι αλλαγές που επήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν λίγα χρόνια, κυρίως ο οριζόντιος μετασχηματισμός των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η άκριτη ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών χωρίς προηγούμενη γνώμη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υποστήριξή τους, έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη σημαντικών προβλημάτων στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τα ίδια τα Ιδρύματα.

Η αλληλοεπικάλυψη αρκετών γνωστικών αντικειμένων από διαφορετικά Πανεπιστήμια, η ύπαρξη συγγενών Τμημάτων εντός του ίδιου Ιδρύματος και ο κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων σε επιμέρους Τμήματα, η αναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, η ανισοκατανομή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και λοιπών κατηγοριών υποστηρικτικού προσωπικού σε αρκετά προγράμματα σπουδών, ζητήματα κτιριολογικών υποδομών και εργαστηριακού ή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η αναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αναδύονται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Αυτά δύνανται να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά στο βαθμό που τα ίδια τα Ιδρύματα τα αναγνωρίσουν και συνεργαστούν με την Πολιτεία για την οριστική επίλυσή τους. Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας αποτελεί ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας και δύναται να συμβάλλει ουσιωδώς τόσο στην ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας όσο και στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της χώρας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε Ίδρυμα της χώρας όπως υποβάλει πρόταση – σχέδιο αναδιάρθρωσής του. Οι Διοικήσεις των Ιδρυμάτων καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους, αξιολογώντας, πέραν των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων του κάθε Ιδρύματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, μια σειρά από στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων σπουδών. Ειδικότερα, προτείνεται οι Διοικήσεις να λάβουν υπόψη τους και να αξιολογήσουν ανά πρόγραμμα σπουδών, καθώς και ανά ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος (Τμήμα/Σχολή), τα ακόλουθα:

Στοιχεία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο:

στοιχεία πληρότητας για την κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως η καταλληλότητα της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών ως προς την κάλυψη του εύρους του επιστημονικού πεδίου,
την κάλυψη αναγκών σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επιστήμης, στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
επικάλυψη του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί κάθε πρόγραμμα σπουδών τόσο στην ίδια πόλη όσο και στην Επικράτεια,
Στοιχεία βιωσιμότητας όπως το ενδιαφέρον υποψηφίων τα τελευταία έτη λειτουργίας τους, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού, ζητήματα υποδομών, η διεξαγωγή έρευνας, η οργάνωση προγραμμάτων σπουδών β΄ και γ΄ κύκλου, η λειτουργία εργαστηρίων και σε ποιο βαθμό αυτά αναπτύσσουν τυχόν παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,
Στοιχεία πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και ο βαθμός απορρόφησής τους σε αυτήν, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ? Στοιχεία λοιπών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών δράσεων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, όπως οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών μονάδων, η ύπαρξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ως άνω δεδομένων και σε συνέχεια της αρχικής μας συζήτησης επί του θέματος στη Σύνοδο Πρυτάνεων τον περασμένο Ιούλιο και των μετέπειτα εσωτερικών διεργασιών των Ιδρυμάτων, οι Διοικήσεις τους καλούνται να υποβάλουν τα σχέδιά τους προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, προτείνοντας μεταβολές στην ακαδημαϊκή διάρθρωση (καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων, συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος, ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του/τους, προκειμένου να ανταποκρίνεται/-ονται πληρέστερα στις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και της οικονομίας).

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022. Αξιότιμες και αξιότιμοι Πρυτάνεις, Ο γόνιμος διάλογος μεταξύ των ίδιων των Ιδρυμάτων για την υποβολή των προτάσεών τους, καθώς και η αγαστή συνεργασία των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, καθίστανται πιο αναγκαία και πιο επίκαιρα από ποτέ. Γνωρίζω ότι η διαρκής αναβάθμιση των Πανεπιστημίων αποτελεί σταθερή σας προτεραιότητα. Στην ίδια κατεύθυνση, η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας μας συνιστά σημαντικό εγχείρημα και απαραίτητη προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με καίρια οφέλη για την Ακαδημαϊκή κοινότητα και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

 

Πηγή: libre.gr 

Διαβάστε επίσης

Τζανάκης: "Μπορούμε να βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους"Ελλάδα

Την αισιόδοξη εξέλιξη της πανδημίας το επόμενο διάστημα έδωσε ο Νίκος Τζανάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κάνοντας λόγο για σκηνικό αποκλιμάκωση που σύντομα θα επιτρέψει στους π...

Ανακοίνωση του ΚΚΕ σχετικά με την αναγνώριση της «ανεξαρτησίας» των λεγόμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών» του ΝτονμπάςΕλλάδα

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με την αναγνώριση της “ανεξαρτησίας” των λεγόμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών” του Ντονμπάς: «Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προ...

Αυξημένος ο κίνδυνος θανατηφόρου εμφράγματος για τους ηλικιωμένους με οικονομικά προβλήματαΕλλάδα

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που βιώνουν στρες λόγω προσωπικών οικονομικών προβλημάτων, έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από έμφραγμα, σε σχέση με όσους δεν ζορίζονται για οικο...

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την επάρκεια φυσικού αερίου στην ΕλλάδαΕλλάδα

Καθησυχαστικός για τις συνέπειες που θα έχουν για τη χώρα μας οι εξελίξεις στην Ουκρανία, εμφανίστηκε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Σημε...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Συστάσεις από την Πολιτική ΠροστασίαΕλλάδα

Επιδείνωση του καιρού σήμερα από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις, που από το απόγευμα ...

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Παράνομη και μονομερής η ανακήρυξη "ανεξαρτησίας" των αποσχιστικών εδαφών Ντονέτσκ και ΛουχάνσκΕλλάδα

Μετά το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το βράδυ της Δευτέρας, που ανακήρυξε ως «ανεξάρτητες» της περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, το ελληνικ...

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο ουκρανικόΕλλάδα

Αύριο στις 09:30 θα συνεδριάσει εκτάκτως, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με τη συμμετοχή και του υπουργού...

Θεοδωρίδου: Οι ανεμβολίαστοι παραμένουν η πιο ευάλωτη ομάδα σε ενδεχόμενο νέο κύμα κορονοϊούΕλλάδα

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία η οποία διαφαίνεται διεθνώς για το τέλος της πανδημίας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου -απόψε στην καθιερωμένη ενημέρ...

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο των παιδιών στην Πάτρα - Οι νεότερες εξελίξεις Ελλάδα

Διαψεύδουν πηγές της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα, σχετικά με την αιτία θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας, της μεγαλύτερης κόρης της οικογ...

Σπάρτη: Φρικτές εικόνες από το δημοτικό κυνοκομείο – Καταγγελίες για βασανισμούς και αργό θάνατο για τα αδέσποτα (βίντεο)Ελλάδα

  Στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, νηστικά, διψασμένα και βρώμικα σκυλιά είναι η εικόνα που αντικρίζει κάποιος στο δημοτικό κυνοκομείο της Σπάρτης .   Οι καταγγελίες για το δημοτι...